Registrovat Přihlásit

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

STRIMA CZECH s.r.o.
Železná 663/5, 619 00 Brno
IČ: 263 13 685
zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 43272
Web: www.sicistroje-shop.cz
Čl. I
VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ
1.    Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového obchodu sicistroje.cz upravuje v souladu s ustanoveními občanského zákoníku rozsah, způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky za jakost kupujícím. Je-li kupující spotřebitelem, použijí se též ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění a ust. § 1811 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
2.    Reklamační řád se vztahuje na reklamaci vad, které se na zboží vyskytnou v záruční době nebo v rámci záruky za jakost.
3.    Reklamaci může kupující uplatnit na adrese sídla prodávajícího STRIMA CZECH s.r.o. – Železná 5, 619 00 Brno.
Čl. II
DEFINICE POJMŮ
1.    Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. Zákonem o ochraně spotřebitele se rozumí zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.
2.    Prodávajícím se rozumí STRIMA CZECH, s.r.o., IČ: 26313685, sídlem: Brno, Železná 663/5, ve smyslu § 2079 občanského zákoníku.
3.    Kupujícím se rozumí fyzická či právnické osoba, která s prodávajícím uzavírá kupní smlouvu ve smyslu § 2079 občanského zákoníku.
4.    Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba – nepodnikatel, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím pro svou osobní potřebu, ve smyslu § 419 občanského zákoníku.
Čl. III
VADY ZBOŽÍ
1.    Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věci při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věci převzal:
•    má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující rozumně očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,
•    se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
•    věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
•    je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
•    věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
2.    Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady zboží:
•    u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
•    na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
•    poškození zboží vadným užíváním
•    u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
•    vyplývá-li to z povahy věci.
3.    Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.
Čl. IV
PRÁVA Z VADY ZBOŽÍ
1.    Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
2.    Pokud lze vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.
3.    Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
4.    Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
5.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
6.    Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno. Totéž platí pro vady dokumentů.
7.    Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, nebo zastřel-li vadu lstivě.
8.    Kupující věc prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí na věci a přesvědčí se o jejich vlastnostech a množství.
9.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
•    na odstranění vady dodaním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
•    na odstranění vady opravou věci,
•    na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
•    odstoupit od smlouvy.
10.    Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbou nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, které se ukáže jako neopravitelná.
11.    Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
12.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
13.    Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li vrátit věc v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
•    došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady,
•    použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
•    nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo
•    prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
14.    V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací. Toto právo je kupující povinen využít do 1 měsíce ode dne vyřešení předmětné reklamace.
15.    Práva z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; ovšem pokud lze dosáhnout výsledku uplatněním práva z vadného plnění, nelze se toho domáhat z jiného právního důvodu.
Čl. V
LHŮTY
1.    Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí. Ostatní kupující v době 12 měsíců. Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.
2.    Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
3.    Nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů dle čl. IV odst. 16 tohoto řádu má kupující do 1 měsíce ode dne vyřešení předmětné reklamace.
Čl. VI
POSTUP PŘI VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACE
1.    Kupující je povinen při reklamaci vyplnit reklamační formulář, který je umístěn na webových stránkách prodávajícího.
2.    Je-li kupující spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady.
3.    Reklamace včetně odstranění vady musí být u spotřebitele vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se spotřebiteli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
4.    Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.
Čl. VII
ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ
1.    Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.9.2018. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.